Základná škola Štrba

Škola rokom 1969  začala písať svoju históriu.  V Štrbe žijú ľudia s hlbokým vzťahom ku športu a možno aj preto v roku 1972 vznikla myšlienka so založením športových tried so zameraním na bežecké lyžovanie  v našej podtatranskej obci Štrba.  Základnej  škole dominujú predovšetkým dva prúdy záujmovej činnosti detí, a to v oblasti  folklóru a športu.

Školská reforma  v roku 2008 priniesla dôležité zmeny v podobe štátneho a školského vzdelávacieho programu, kde sme mottom “ Športuj a poznaj svoj región“ chceli  charakterizovať  komplexnosť  našej školy.

Okrem toho deti spoznávajú svoj región a robia aj kopec iných aktivít. Ľudové tradície zase udržiavajú a majú radi tanečníci  a speváci z folklórneho súboru Štrbianček.

Naša škola je živý a stále sa rozvíjajúci  organizmus, rozširuje možnosti spestrenia výchovno – vzdelávacieho procesu a stanovuje si nové úlohy a ciele tak, aby žili v symbióze s požiadavkami modernej doby.

Primary school Štrba

In 1969 the school began to write its history. In Štrba there live people with a deep relationship to sport, and perhaps this is why in 1972 the idea of establishing sports classes,  focusing  on cross-country skiing, started in our village of Štrba.  Two streams of children's leisure activities, namely in the field of folklore and sports dominate the Primary School. 

The school reform in 2008 brought about important changes in the form of the state and school educational programs, where using the motto “Sport and Know Your Region,”we wanted to characterize the complexity of our school. 

In addition, children are getting to know their region and do many other activities. Folk traditions  are maintained and loved by the dancers and singers from the “ Štrbianček” folk ensamble.

Our school is a living and evolving organism, expanding the possibilities of diversifying the educational process and setting up new tasks and goals so that we live in symbiosis with the requirements of modern times.

Súkromné gymnázium Life Academy

Life Academy je značkou, ktorá sa už v Poprade zapísala do povedomia obyvateľov. Pod jednou strechou s rovnakými metodickými princípmi pôsobia materská škola, základná škola i bilingválne a osemročné gymnázium 

Už v prvom roku svojej činnosti si pedagogický kolektív Súkromného gymnázia stanovil víziu vytvoriť školu modernú, pohodovú, tvorivú a zmysluplnú. Ciele tejto vízie sa darí úspešne napĺňať už pätnásty rok.

Model Vysoko efektívne učenie, ktorý je základnom školského vzdelávacieho programu, umožňuje rozvíjanie najvyšších mozgových funkcií, tvorivosti, originality, komunikačných zručností, empatie a hodnotovej orientácie študenta. Využívanie metodiky tohto modelu, ale aj prvkov ďalších inovatívnych metodík a podpora kritického myslenia študentov sú najlepším prostriedkom na dosiahnutie takej úrovne vzdelania, ktorá uchová vedomosti dlhodobo a zabezpečí ich využitie v skutočnom živote. Študenti získavajú priestor tvorivo, flexibilne myslieť, naučiť sa pracovať v tíme, riešiť nastolené problémy. Popri excelentných jazykových vedomostiach, ktoré tak majú študenti možnosť získať, je dôležité zabezpečenie ich osobnostného rastu pri rešpektovaní ich individuálnych potrieb a schopností.

Cieľom je  poskytnúť kvalitnú prípravu na ďalšie vzdelávanie na vysokých školách aj v zahraničí, v anglicky hovoriacich krajinách a následne umožniť čo najlepšiu prípravu na uplatnenie sa na trhu práce. Doposiaľ všetci študenti školy úspešne zmaturovali a približne 98 % z nich pokračuje v štúdiu na vysokých školách u nás, ale aj v USA, Veľkej Británii, Českej republike, Holandsku, Fínsku i v ďalších krajinách.

Dva špecifické predmety – komunikačná výchova a tvorba projektov a prezentačné zručnosti – boli doplnené do školského vzdelávacieho programu gymnázia. Študenti sa učia, ako si tvoriť hodnoty života, poznať sám seba, ale vedieť poznať a pochopiť aj iných, pre život získavajú také zručnosti, ako sú spolupráca, tvorivosť, flexibilita a mnohé ďalšie. Učia sa formulovať a riešiť problémy, vyjadrovať a obhajovať vlastné názory či argumentovať. Skrátka, učia sa, ako byť kvalitným človekom.

Už ôsmy rok sa v škole realizuje projekt Tablety na vyučovaní, študenti využívajú moderné informačno-komunikačné technológie na uľahčenie a zatraktívnenie vyučovania.

Všetci študenti, ktorým okrem kvalitného vzdelania záleží aj na občianskej angažovanosti a dobrovoľníckej činnosti, majú v škole všetky možnosti na svoju realizáciu. Za realizáciu zmysluplných aktivít pripravených pre spolužiakov v škole, ale aj pre širokú miestnu komunitu, účasť na súťažiach, celoročné projekty  majú študenti možnosť získavať kredity. Tí najlepší sú na konci školského roku ocenení finančnou odmenou.  

Sme školou, kde sa neučia len fakty, ale študentom je ponúknutý spôsob, ako ich objaviť, spracovať, prehodnocovať i prezentovať, školou, kde môžu získať všetky zručnosti potrebné pre život v 21. storočí. Súkromné gymnázium Life Academy je totiž viac ako iba škola.

Rovná 597/15,05801, Poprad Life Academy,Private Secondary General School

Life Academy is a trademark in Poprad which has left a permanent imprint on locals´ minds.  It has a kindergarten, elementary school, bilingual and eight-year Secondary General School under one roof sharing the same methodological principles.

Already in the first year of its existence, a team of teachers at the  school set out a vision with a goal of creating a modern, relaxed, creative and meaningful school. The goals of this vision have been successfully fulfilled for fifteen years.

The high efficiency learning model forms the basics of the school curriculum, enabling the development of the highest brain functions, creativity, originality, communication skills, empathy and value orientation of the student. Utilizing the methodology of this model, as well as the elements of other innovative methodologies and fostering students' critical thinking, are the best means of achieving a level of education that retains knowledge in the long run and ensures that it is used in real life. Students are guided into thinking creatively and flexibly, learning how to work in a team and solving problems. In addition to the excellent language skills that students acquire, it is important to ensure their personal growth, respecting their individual needs and abilities.

The aim is to provide quality preparation for their further education at Slovak universities and abroad as well, in English-speaking countries, and subsequently to provide them with the best possible preparation for the labor market. So far, all students have successfully completed their education at our school and approximately 98% of them continue their studies at universities in Slovakia, but also in the USA, Great Britain, the Czech Republic, the Netherlands, Finland and other countries.                                                                                                          Two specific subjects – education about communication and setting up projects with adequate presentational skills - were added to the educational program of our institution. Students learn how to value things in life, get to know themselves, and also get to know and understand others, they acquire such skills for life as cooperation, creativity, flexibility and many others. They learn how to formulate and solve problems, express and defend their own opinions or put forward convincing arguments. In short, they learn how to become a person of high quality. 

For the eighth year, the project “Tablets in tuition” has been implemented at the school where students use modern information and communication technologies to make teaching easier and more attractive.

All students who, besides getting quality education, participate in civic activities and get involved in voluntary work, have all the possibilities at school to implement them. For the implementation of meaningful activities prepared for classmates at school, but also for the local community, participation in competitions and year-round projects, students have the opportunity to earn credits. The best ones receive a financial reward at the end of the school year.

We are a school where not only facts are taught, but students are offered a way to discover, process, review and present them, a school where they can acquire all the skills needed for life in the 21st century.  Life Academy is more than just a school.

Moderná, otvorená a demokratická škola, disponujúca odborným i materiálnym potenciálom schopným zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy žiakov. Jej cieľom je vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj nadania a talentu žiakov, pre formovanie ich občianskych, mravných a hodnotových postojov v súlade s európskou a národnou tradíciou. Modernými vyučovacími technológiami umožňuje efektívne získavanie vedomostí, návykov a zručností garantujúcich bezproblémové zvládnutie vysokoškolského štúdia doma, či v zahraničí. Všestranne podporuje  nadanie a talent žiakov školy vo všetkých oblastiach,  umožňuje skĺbenie  kvalitného vzdelávania s aktivitami na rozvíjaní nadštandardných schopností študentov, a to v odboroch športové gymnázium a športový manažment.

Výsledkom takéhoto prístupu je úspešná škola, v ktorej žiaci napredujú vo svojej dvojcestnej kariére študentov a zároveň športovcov. Škola, ktorá dennodenne pracuje s talentovanými a vzdelanými reprezentantmi mesta Poprad, širokého regiónu i Slovenskej republiky. 

A modern, open and democratic school, with professional and material potential capable of ensuring a top level of education and upbringing of students. Its aim is to create conditions for the all-round development of students' talents and talents, for the formation of their civic, moral and value attitudes in accordance with the European and national tradition. With modern teaching technologies, it enables the effective acquisition of knowledge, habits and skills guaranteeing the smooth mastery of university studies at home or abroad. It comprehensively supports the talent and talent of the school's pupils in all areas, enables the combination of quality education with activities to develop students' above-standard skills, in the fields of sports grammar school and sports management.
The result of such an approach is a successful school in which students advance in their two-way careers for both students and athletes. A school that works daily with talented and educated representatives of the city of Poprad, the wider region and the Slovak Republic.

Podporili nás: