Milá športová rodina,

školský šport v Slovenskej republike čaká veľkolepá udalosť. V lone prekrásnej prírody našich veľhôr privítame Vás, športovcov z celého sveta. Slovensko je krajinou s bohatou športovou tradíciou a pohorie Vysokých Tatier, konkrétne obec Štrbské Pleso,  sú ideálnym miestom pre šport. Veľmi sa teším, že aj tak malá krajina ako je Slovensko dokáže pravidelne usporadúvať významné medzinárodné podujatia školského športu. Šport nie je len o sebazapieraní a disciplíne, ale má oveľa širší rozmer. Je taktiež o vzťahoch, o výchove a poznávaní. Podujatia organizované ISF sú vynikajúcou príležitosťou pre spoznávanie iných kultúr, ale umožňujú aj výmenu skúseností a vzájomné porovnanie efektivity práce s mládežou. Sme radi, že do portfólia aktivít ISF patria aj medzinárodné školské majstrovstvá v cezpoľnom behu.

Slovensko je krajina s bohatými kultúrnymi tradíciami, s folklórnymi tancami a spevom. Je srdcom Európy a  tak všetkých účastníkov tohto podujatia so srdcom na dlani k nám pozývame. Príďte a zažite spolu s nami nádherné dni plné športu, kultúrnych a spoločenských podujatí.

Eva Murková, prezidentka SAŠŠ

Dear sports family,

school sport in the Slovak Republic is waiting for a spectacular event. In the lap of the beautiful nature of our high mountains we welcome you, athletes from all over the world. Slovakia is a country with a rich sports tradition and the High Tatras mountains, specifically the village of Strbske Pleso, are an ideal place for sport. I am very pleased that even a small country like Slovakia can regularly organize important international school sport events. Sport is not only about self-denial and discipline, but it has  much wider dimensions. It is also about relationships, education and cognition. The events organized by the ISF are an excellent opportunity to get to know other cultures, but they also allow the exchange of experience and a comparison of the effectiveness of work with youth. We are pleased that the World School Championship in cross-country run is also part of the portfolio of ISF activities.

Slovakia is a country rich in cultural traditions, folklore dances and singing. It is the heart of Europe, so I cordially invite all participants to this event with all my heart. Come and experience with us wonderful days full of sport, cultural and social events. 

Eva Murková, president SSSA

 

Podporili nás: