„7 naj tatranského regiónu“

Tatry sú plné prírodných skvostov, nájde sa tu množstvo unikátnych príslušníkov fauny a flóry, chránených chodníčkov a vodných plôch. Každý by mal poznať týchto „7 naj tatranského regiónu“.

Prvými so zaujímavostí sú „naj“ vodopády: vodopád Skok a Kmeťov vodopád. Vodopád Skok je najvodnatejší, Kmeťov vodopád považujú mnohí za najdlhší v regióne. Najnavštevovanejšie pleso spomedzi vyše 80 je Štrbské pleso a najhlbšie pleso je Veľké Hincovo pleso s hĺbkou 53 m. Unikátne na Štrbskom plese je člnkovanie s výhľadom na známy štít Solisko. Významnou prírodnou pamiatkou je Belianska jaskyňa a je jedinou sprístupnenou jaskyňou vo Vysokých Tatrách. Od roku 1882 ju navštevujú turisti pre najbohatšiu kvapľovú výzdobu. Medzi „naj“ horské unikáty v Tatrách patria štíty. Najnavštevovanejší zo všetkých vrcholov je Lomnický štít a najvyšší v celom pohorí Karpát je Gerlachovský štít s výškou 2654,4 m. n. m. Na území Tatranského národného parku je chránená výnimočná flóra. Už len jedine tu nájdeme rásť jedinečné endemity ako iskerník vysokotatranský (Ranunculus altitatrensis), očianka bezosťová (Euphrasia exaristata), prvosienka dlhokvetá plocholistá. Zo vzácnych živočíchov tu žijú orol skalný, medveď hnedý a svišť tatranský. Najvýznamnejším obyvateľom a symbolom Tatier sú kamzík vrchovský tatranský a svisť vrchovský tatranský. Sedielko reprezentuje najobľúbenejšie tatranské priesmyky – sedlá, ktoré turisti zdolávajú počas vysokohorských túr. V nadmorskej výške 2376 m n. m. je najvyššie položených sedlom v Tatrách.

"The High Tatras´ Top 7 sights"

The Tatras are full of natural beauties, there are many unique specimens of fauna and flora, protected walkways and water areas. Everyone should know these "top 7 sights".

The first attractions are the “top” waterfalls: the Skok waterfall and the Kmeť waterfall. The Skok Waterfall has the greatest volume of water, Kmeťov waterfall is considered by many to be the longest in the region. The most visited out of more than 80 lakes is Lake Štrbské pleso, and the deepest lake is Veľké Hincovo pleso with a depth of 53 m. Boating with a view of the famous Solisko peak is unique in Lake Štrbské Pleso. An important natural monument is the Belianska Cave being the only accessible cave in the High Tatras. Since 1882 it has been visited by tourists for the richest dripstone decoration. The magfnificient peaks make the Tatra Mountains quite unique . The most visited of all the peaks is Lomnicky Peak and the highest in the whole Carpathian Mountains is Gerlach Peak with a height of 2654.4 m above sea level. Exceptional flora is protected in the Tatra National Park. It is only here that we can find unique endemic species such as the High Tatras´ buttercup (Ranunculus altitatrensis), the Euphrasia exaristata, the flat-leafed primrose. From rare animals, one can find here the rock eagle, brown bear and Tatra marmot. The most important inhabitants and symbols of the Tatras are the Tatra chamois and the Tatra marmot. Sedielko is the most popular of the Tatra passes - saddles that tourists climb during high-altitude hikes. At an altitude of 2376 m, it is the highest situated saddle in the Tatras.

Podporili nás: