Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) je občianske združenie, ktoré datuje svoju činnosť od roku 1991 a od roku 2017 Národnou športovou organizáciou. Ako NÁRODNÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA cíti záväzok i morálnu povinnosť neustále posúvať školský šport na Slovensku o čosi ďalej.

Viac ako štvrťstoročie obetavej práce stovák nadšencov školského športu na Slovensku sa podieľa na stanovených cieľoch a ich napĺňaní. Predovšetkým ich zásluhou sa naša organizácia pevne etablovala na slovenskej športovej i olympijskej scéne, stala sa dôveryhodným členom Medzinárodnej školskej federácie / ISF (od roku 1991), ale aj členom Slovenského olympijského a športového výboru.

Uskutočňujeme celý rad zmysluplných a širokej verejnosti známych projektov akými sú mládežnícke olympiády Kalokagatia, Gaudeamus igitur a Zimná Kalokagatia,  Školská cena fair play, celoštátna súťaž aktivity škôl pod názvom ŠKOLA ROKA, olympiáda pre učiteľov, vydávanie vlastného periodika, napĺňanie webovej i facebookovej stránky, Sieň slávy slovenských telocvikárov a mnohé ďalšie.

K najvýznamnejším počinom „SAŠŠ-ky“ však rozhodne patrí ucelený systém školských športových súťaží. 

Spájame šport so vzdelávaním keď poskytujeme učiteľom a ďalším pracovníkom v oblasti školského športu informácie o aktuálnych novinkách, ale i problémoch a spôsoboch ich riešenia v ich pedagogickej praxi.

Spájame šport s kultúrou a výchovou hlavne olympijskou výchovou cez: olympijské kvízy, projekty spojené s olympijskou myšlienkou a myšlienkou FAIR PLAY - Čestne športovať, čestne žiť!

SAŠŠ pracuje s dobrovoľníkmi po celom Slovensku. Túto oblasť považuje za kľúčovú a nenahraditeľnú Veľa mladých ľudí a dospelých sa angažuje a pomáha pri podujatiach a projektoch. 

The Slovak Schoolsport Assocaton (SAŠŠ) is a civic organizaton , its  foundation  dates back to 1991 and since 2017 it has been a  National Sports Organization. As a NATIONAL SPORTS ORGANIZATION, it is  committed and  morally obliged to shift school sport constantly  in Slovakia to a higher level.

 More than a quarter of century´s  dedicated  work  of  school sports  enthusiasts in Slovakia has formed the process of setting and achieving our schoolsports´  goals. Tthanks to them ,first of all, our organization has established  itself on the Slovak sports and Olympic scene, became a credible member of the International  Schoosport  Federation / ISF (since 1991), and also a member of the Slovak Olympic and Sports Committee.

We carry out a number of meaningful and widely known projects to the general public, such as the Youth Olympics under the name of Kalokagatia, Gaudeamus Igitur and Winter Kalokagatia, School Fair Play Trophy , the nationwide competition in a wide range of activities among schools,termed the  SCHOOL OF THE YEAR,the Teachers Olympics. We also  publish  our own periodicals, run our web and Facebook pages. In the Hall of Fame the portraits of the best PT teachers in Slovakia are on display.

To the most important achievements of the "SAŠŠ" belongs a comprehensive system of school sports competitions. 

We combine sport with education by providing teachers and other school sports professionals with up-to-date news, as well as about related problems, suggesting ways to address them in their teaching practice.

We combine also sport with culture and education mainly through Olympic education and we hold Olympic quizzes, run projects related to the Olympic idea and that  of FAIR PLAY – Honest in sport, honest in earning a living!

The SAŠŠ works with volunteers throughout Slovakia which is considered the key and irreplaceable part of its functioning. Lots of young people and adults get involved in helping sport events and projects.

Podporili nás: