Slovensko a Slováci: akí sme

Slovensko nepatrí ku krajinám, ktoré už každý navštívil. Objavíte stovky nečakaných zaujímavostí a tajomstiev takmer v každej obci, či mestečku, na kopcoch aj v dolinách. Práve na Slovensku sa môžete cítiť ako naozajstní cestovatelia, ktorí stále majú čo objavovať. Zaraďte si Slovensko do svojich turistických trás.

Slováci sú emocionálny národ. S emóciami prežívame svoje radosti, úspechy, smútky aj sklamania. Sme úprimní, priateľskí, otvorení, srdeční, pohostinní, ale aj vzťahovační. A tým sa líšime od ostatných okolitých národov. Napokon však víťazí naša dobrosrdečnosť a dôverčivosť. Vieme naplno prežívať radosti aj starosti svojich návštevníkov, vieme sa vžiť do ich pocitov. Sme krajina priateľov!

Ľudové remeslá, kroje, ľudová hudba a tance sa na Slovensku odovzdávajú z generácie na generáciu. V každej doline prevládajú rozdielne kultúrne tradície, folklór. Na Slovensku sa celoročne koná veľké množstvo folklórnych festivalov a vystúpení. Do svetového zoznamu nehmotného dedičstva UNESCO bola zapísaná fujara aj Terchovská muzika a na zápis čakajú Radvanský jarmok či gajdy.

Slovensko je krajina kontrastov. Mení sa vám pred očami a zároveň je všetko a všade blízko. Z Podunajskej nížiny ste za pár hodín v stredoeurópskych veľhorách, od pokojných vodných plôch je na skok k divokým riečnym perejám. Z mestských aglomerácií sa rýchlo dostanete na horské samoty plné romantiky a nedotknutej prírody.

Vzhľadom na geografickú polohu bolo územie Slovenska vždy významnou križovatkou obchodu a kultúr. Na relatívne malom území nachádzame vplyvy a pozostatky západných aj východných kultúr či náboženstiev. Na Slovensku nájdete severskú disciplinovanosť aj južanský temperament, západnú racionálnosť aj východnú emocionálnosť. To sa odráža aj v pestrosti každodenného života.

Slovensko je mladá progresívna krajina. Za dvadsať rokov existencie prechádzame dynamickými zmenami, stále vznikajú nové veci. Svet prekvapujeme technickou vyspelosťou, ktorá však ide ruka v ruke s ľudskosťou. Každodenne vznikajú nové spoločnosti, objekty, dominanty miest, zlepšujú sa podmienky pre život, no na druhej strane si zachovávame aj tradičné hodnoty. To je Slovensko.

Môžeme sa pochváliť šikovnými a vynachádzavými ľuďmi, ktorí sa dokázali presadiť vo svete, ale aj úspešnými a inovatívnymi firmami a projektmi, ktoré dnes uznáva aj náročná medzinárodná scéna. Máme zastúpenie vo vede, v kultúre, aj v športe. So svetovými vynálezmi sa spájajú mená Jozefa Maximiliána Petzvala (vynálezca fotografického objektívu), Jozefa Murgaša (vynálezca bezdrôtového telegrafu), Jána Bahýľa (vynálezca vrtuľníka), Štefana Baniča (vynálezca  padáka), Aurela Stodolu (zakladateľa teórie parných a plynových turbín), Ivana Alexandra Gettinga (vynálezca GPS) a mnohí ďalší. V kultúre nás preslávil zakladateľ pop artu Andy Warhol, známe sú mená a výkony desiatok operných spevákov, maliarov, fotografov, športovcov. Úspešných Slovákov nájdete všade.

 

Slovakia and the Slovaks: who we are

Slovakia is not one of the countries everybody's been to. You will discover hundreds of unexpected curiosities and secrets in almost every village or a small town, in the mountains and valleys. It is Slovakia where you can feel as a real explorer who is always able to discover something new. Include Slovakia in your tourist routes.

Slovaks are emotional nation. We experience our joys, successes, disappointments and sorrows with emotions. We are sincere, friendly, open, hearty, generous, but also touchy. This is the way we differ from our neighbouring nations. But in the end, it is our heartiness and trustfulness that prevail. We are able to fully experience joys and concerns of our visitors and empathise with their feelings. We are a country of friends!

Folk crafts, costumes, music and dances in Slovakia are passed on from one generation to another.  There are different cultural traditions and folklore in every valley. Many folklore festivals and performances are held in Slovakia throughout a year. Slovak overtone flute called "fujara" as well as Music of Terchova were included in the UNESCO List of Intangible Heritage, the Radvan Fair and "gajdy" bagpipes are on the waiting list.

Slovakia is a country of contrasts. It changes right in front of your eyes, yet everything and everywhere is nearby. It just takes a couple of hours to get from the Danubian Lowland to the Central European Highlands, still bodies of water are just at a stone's throw from turbulent river rapids. You can get swiftly from urban agglomerations to secluded, romantic highway gateways with unspoiled nature.

Due to its geographical position, Slovakia's always been an important trade and cultural intersection. In a relatively small area influences and remnants of western as well as eastern cultures or religions can be detected. In Slovakia you can find northern discipline along with southern temperament, and western rationality with eastern emotionality. It is reflected in eventfulness of everyday life.

Slovakia is a young, progressive country. During twenty years of its existence we've gone through dynamic changes, new things emerge every day. We surprise the world by our advanced technical level which goes hand in hand with human touch. New companies are founded every day, new objects or city landmarks emerge, life conditions are improving, but we keep our traditional values as well.  This is Slovakia.

We can praise ourselves with skilful and resourceful people who have managed to succeed abroad, as well as with successful and innovative companies and projects which are respected by demanding international community. We are represented in science, culture and sports. World-changing inventions are associated with the names of Joseph Maximiliam Petzval (inventor of photographic objective lens), Jozef Murgaš (inventor of wireless telegraph), Jan Bahýľ (inventor of helicopter), Štefan Banič (invetor of a parachute), Aurel Stodola (founder of the theory of steam and gas turbines), Ivan Alexander Getting (inventor of GPS), and many others. In a field of culture we are famous for the founder of pop art, Andy Warhol, well-known are names and performances of tens of opera singers, painters, photographers and sportsmen. You can find successful Slovaks everywhere.

 

ZDROJ: http://slovakia.travel/

Podporili nás: