Štrbské Pleso

Najvyššie položenou osadou vo Vysokých Tatrách je Štrbské Pleso, ktoré leží v nadmorskej výške 1350 metrov a vďaka kráse ľadovcového morénového jazera je pokladané za „perlu Vysokých Tatier“.

Lake Štrbské Pleso

The highest situated settlement in the High Tatras is Štrbské Pleso, which lies at an altitude of 1350 meters and thanks to  the glacial moraine lake´s beauty, it is considered the "pearl of the High Tatras".

Osadu založil na svojich pozemkoch okolo jazera v roku 1872 liptovský zemepán Jozef Szentiványi. Postaral sa aj o umelé zarybnenie Štrbského plesa. Osadu vlastnil, budoval a zveľaďoval až do roku 1901, kedy ju predal uhorskému štátu. Szentiványi bol aj jedným zo zakladateľov a neskôr aj predsedom Uhorského karpatského spolku, prvej turistickej organizácie nielen vo Vysokých Tatrách, ale aj v celom Uhorsku. Jeho zásluhou sa vybudovali aj prvé turistické chodníky zo Štrbského plesa na Podbanské, do Mlynickej doliny a na hrebeň Solísk. Szentiványi správne odhadol možnosti a perspektívy rozvoja Štrbského plesa v súvislosti s vybudovanou Kočicko – bohumínskou železnicou v roku 1871. Pokračoval v rozširovaní ubytovacích kapacít osady, jeho najnákladnejšími investíciami boli Jozefova vila /Jánošík/ v roku 1893 a vila Augusta /Jiskra, Solisko/ v roku 1897

The settlement was founded on the land around the lake in 1872 by the Liptov landlord, Jozef Szentiványi. He also took care of the artificial restocking of Lake Štrbské Pleso with fishes. He owned the settlement, built and improved it until 1901, when he sold it to the Hungarian state. Szentiványi was also one of the founders and later the chairman of the Hungarian Carpathian Association, the first tourist organization not only in the High Tatras but also in the whole of Hungary. Thanks to him, the first hiking trails from Štrbské pleso to Podbanská, to Mlynická dolina and to the ridge of Solísko were built. Szentiványi correctly estimated the possibilities and prospects of the development of Štrbské pleso in connection with the completion of the Kočicko-Bohumín railway in 1871. He continued to expand the accommodation capacities of the settlement, his most expensive investments were Jozef's Villa / Jánošík / in 1893 and Villa Augusta / Jiskra, Solisko / in 1897.

Podporili nás: